Werkvoorbereider

Hou je van plannen, regelen en ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt? Dan ben je een werkvoorbereider in de dop. Een werkvoorbereider zorgt voor de planning van het bouwproject. Jij bepaalt van het begin tot het einde van het bouwproject wat er allemaal moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, welke professionals wanneer nodig zijn, welk materiaal en welk materieel (hijskranen e.d.). Alles moet er op tijd zijn, zodat iedereen door kan werken. Komt er een kink in de kabel, dan stagneert het bouwproces en dat kost geld.  Een verantwoordelijke baan dus, maar je werkt binnen een projectteam en hebt dus altijd jouw collega’s en de projectleider als klankbord.

WAT DOET EEN WERKVOORBEREIDER?

Wat je als werkvoorbereider allemaal moet doen, is afhankelijk van de grootte van de organisatie waarin je werkt. Werk je bijvoorbeeld bij een relatief klein bouwbedrijf, dan doe je vaak ook het werk van een calculator. Bij een groot bouwbedrijf werk je vaak specifiek als werkvoorbereider. Jij maakt de projectplanning, controleert de werktekeningen van onderaannemers (kloppen deze binnen het totale plan?), regelt de inkoop van materialen en materieel, houdt de voortgang op de bouwplaats en de kosten in de gaten en onderhoudt contacten met de leveranciers en de uitvoerder op de bouwplaats. Je moet dus niet alleen goed kunnen plannen en organiseren, maar ook over goede contactuele eigenschappen beschikken, heel precies kunnen werken, het overzicht houden. Je moet veel dingen tegelijk doen, kunnen onderhandelen én besluitvaardig zijn.

MEELOPEN MET EEN WERKVOORBEREIDER? Meld je aan!

Je speelt zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van het bouwproject een belangrijke rol. Dat kan bij een bouwbedrijf, maar ook bij woningcorporaties, architectenbureaus, ingenieursbureaus of grote technische diensten van overheden.


HOE WORD JE WERKVOORBEREIDER?

Wil je werkvoorbereider worden, dan moet je minimaal het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra hebben. Hiermee kun je ook doorstromen naar HBO-Bouwkunde en uiteindelijk WO Bouwkunde. Heb je een HBO- of WO-diploma op zak, dan werk je vaak aan grotere en meer complexe bouwprojecten.

Om voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra toegelaten te worden, moet je minimaal een diploma VMBO-kader hebben. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Naar het HBO kun je ook rechtstreeks vanaf de middelbare school wanneer je één van de volgende diploma’s hebt:

Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren!

Naar de bacheloropleiding Bouwkunde kun je met een VWO diploma N&T of N&G -, E&M – of C&M met wiskunde B en natuurkunde. Ook kun je instromen met een propedeusediploma van een andere HBO- of WO-opleiding, mits je voldoet aan de wiskunde- en natuurkundenorm.

+
+

Omgevingsmanager

Als omgevingsmanager ben je de onmisbare schakel tussen het bouwproject en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie. Ofwel de schakel tussen het bouwproject en personen en organisaties van wie de belangen worden beïnvloed door de uitvoering van het project. Jij leidt alles in goede banen. Jij zorgt er voor dat het bouwproject met zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt uitgevoerd. Ontstaat er bijvoorbeeld verkeershinder? Is er geluidsoverlast? Hoe blijven bedrijven bereikbaar? Met dit soort vragen ga je aan de slag. Het is heel belangrijk dat de omgeving weet wat hen te wachten staat. En dat begint met goede communicatie.

Omgevingsmanager: alles in goede banen leiden

Jouw belangrijkste taak is ‘de omgeving’ bij het bouwproject te betrekken. Via inspraakavonden kunnen belanghebbenden hun mening, eisen en wensen aangeven. Bijvoorbeeld over het ontwerp of de hinder die ze ervan verwachten. Aan de andere kant kun jij aangeven wat het nut en de noodzaak van het project is. 

MEELOPEN MET EEN OMGEVINGSMANAGER? Meld je aan!

In de uitvoering wordt zoveel mogelijk met de wensen van de omgeving rekening gehouden. Via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven houd jij alle betrokkenen op de hoogte en informeer je hen over de gevolgen die ze hier (tijdelijk) van kunnen verwachten. Eventuele klachten of schadeclaims handel jij af.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om vlot met het bouwproject te kunnen starten. Zijn de vergunningen binnen, is de grond aangekocht, zijn de maatregelen om de natuur te beschermen goedgekeurd? Maar ook: ligt er niks meer in de grond, zoals archeologische voorwerpen of explosieven, die de start kunnen belemmeren?

Je moet dus van meerdere disciplines veel kennis hebben. Lijkt jou dit een mooie uitdaging? Lees dan verder hoe je omgevingsmanager kunt worden.

Hoe word je omgevingsmanager?

Je moet minimaal een HBO-opleiding hebben. Je hebt namelijk een flinke verantwoordelijkheid. Zowel voor het project als voor de omgeving. Je werkt strategisch en tegelijk verbindend. Dan moet er ook iemand staan die goed weet wat er nodig is en over vrijwel alle facetten iets kan vertellen.

Omgevingsmanager kun je vanuit verschillende invalshoeken worden. De één is afgestudeerd in Communicatie, de ander in Civiele Techniek. Dat ligt dus erg uit elkaar. Het gaat er vooral om dat je voldoende kwaliteiten bezit met betrekking tot verschillende onderwerpen. Die onderwerpen zijn: communicatie, civiele techniek, omgevingsbewustzijn, politieke vaardigheden, verkeer en projectleiding. Én je moet natuurlijk de kwaliteit hebben om ontbrekende kennis je snel eigen te maken, want niemand die direct van school komt heeft al die kennis en vaardigheden al in huis.

+
+

Landmeetkundige

Regelmatig zie je dat er nieuwe gebouwen worden gebouwd, wegen worden aangelegd of dijken worden verhoogd. Voordat hiermee aan de slag kan worden gegaan, moet je weten waar bijvoorbeeld een weg precies moet komen, hoe hoog of hoe laag, op welke afstand, met welke oppervlakte of inhoud en ga zo maar door. Als landmeetkundige meet en registreer je dit. Je meet het bouwwerk heel nauwkeurig in. Je zet lijnen en hoeken uit, geeft de maatvoering aan van percelen, objecten of andere oppervlaktes en waar eigendomsgrenzen liggen. Dit verwerk je in tekeningen en documentatie zodat iedereen weet waar moet worden gebouwd, waar de grenzen liggen en tot hoe diep bijvoorbeeld graafwerk moet worden gedaan.

Wat doe je als landmeetkundige?

Met behulp van onder andere GPS en een tachymeter (een meetinstrument met laserstraal) meet je de hoogte, diepte, afstanden en hoeken. Met paaltjes geef je jouw meetpunten aan zodat duidelijk is wat de referentiepunten zijn. Zo kun je alles nauwkeurig meten en inmeten. Zelfs ondergrondse ruimtes onder water. Je maakt berekeningen en tekent met een CAD-programma de resultaten in zodat anderen, zoals bouwkundig tekenaars, projectleiders en uitvoerders, jouw bevindingen kunnen gebruiken en met jou kunnen overleggen. 

MEELOPEN MET EEN LANDMEETKUNDIGE? Meld je aan!

Heel actueel wat dit betreft is de bodemdaling veroorzaakt door gas- of zoutwinning. Regelmatig wordt opgemeten hoeveel de bodem is gedaald en welke schade hierdoor bijvoorbeeld aan gebouwen is ontstaan. Dat is ook het werk van een landmeetkundige. Over het algemeen werk je bij ingenieursbureaus, landmeetkundige bureaus of bij de overheid. Je werkt zowel in teams als zelfstandig.

Hoe word je landmeetkundige?

Om landmeetkundige te worden heb je minimaal de middenkaderopleiding (BOL4) nodig. Landmeetkunde is een richting binnen de opleiding ‘Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra’. Dit is dus de opleiding die je moet volgen. Dit kan aan de Friese Poort in Drachten.

Om tot deze opleiding toegelaten te worden heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO/VWO 4 nodig. Heb je eenmaal jouw middenkaderfunctionaris-diploma gehaald, dan kun je verder doorleren op het HBO bij Civiele Techniek of Geodesie.

+
+

KAM-coordinator

KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Milieu. Als KAM-coördinator is het jouw taak de bedrijfsactiviteiten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodanig dat daarbij aan de wettelijke regels én aan de eisen en wensen van directie, medewerkers en klanten rond kwaliteit, arbo en milieu wordt voldaan.

Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd dat een werknemer niet meer dan 23 kilo mag tillen. Dat geldt voor elke sector en dus ook voor de bouw. Moeten er meer kilo’s worden getild, dan gebeurt dit met hulpmiddelen zoals liften. Die liften moeten natuurlijk ook veilig zijn en voldoen aan wettelijke eisen. Bouwafval moet worden gescheiden, zodat dit goed kan worden verwerkt en mogelijk ook weer kan worden hergebruikt.

MEELOPEN MET EEN KAM-Coördinator? Meld je aan!

Wat doe je als KAM-Coördinator?

Je bezoekt projectlocaties om de bedrijfsprocessen te inspecteren en mogelijke KAM-problemen op te sporen. Wordt er op de juiste manier gewerkt zoals in het beleid van het bedrijf is afgesproken of doen zich knelpunten voor? Als het nodig is, stel je verbeteractiviteiten voor om die samen met het projectteam op te lossen. Het kan ook zijn dat je de directie moet adviseren het beleid bij te stellen. 

Je kijkt, luistert, adviseert, durft initiatieven te nemen en draagt praktische oplossingen aan. Je beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden om mensen van allerlei niveaus te overtuigen van de juiste manier van werken en hier draagvlak voor te krijgen. Je bent de brug tussen medewerkers en directie. Daar horen ook administratieve werkzaamheden bij; registratie, opstellen van (project)plannen, rapportages en jaarverslagen. Kortom: als KAM-coördinator heb je een hele afwisselende baan zowel op kantoor als op locatie. Iets voor jou?

Hoe word je KAM-coördinator?

KAM-coördinator is een breed vak. Je moet van vele markten thuis zijn. Om KAM-coördinator te worden, moet je HBO-niveau, richting Techniek (bij voorkeur Bouwkunde), hebben. Eventueel aangevuld met een kopstudie Bedrijfskunde. Kennis van wet- en regelgeving rond Arbo en Milieu is absoluut noodzakelijk en je moet hier natuurlijk ook affiniteit mee hebben.

+
+

Contractmanager

Wat doet een contractmanager?

Als contractmanager in de bouw zorg je ervoor dat er heldere contracten tussen opdrachtgever en aannemer komen. Contracten waar in afspraken zijn vastgelegd welke prestaties geleverd moeten worden en wie waar verantwoordelijk voor is. Vooraf heb je goed gekeken welke risico’s er zijn. Met alle partijen heb je uitonderhandeld wie welk risico draagt en wat eventuele gevolgen zijn bij het niet nakomen van de afspraken. Tijdens de bouw hou je de vinger aan de pols. Zijn er afwijkingen ten opzichte van wat in het contract met elkaar is afgesproken? Zo ja, dan trek je aan de bel. Bij verschil van mening roep jij de partijen weer om tafel en behartig je de belangen van jouw werkgever. Een spannende baan.

WAT DOET EEN CONTRACTMANAGER BOUW?

Het zal je duidelijk zijn dat je als contractmanager een juridische achtergrond hebt. Meestal werk je bij grote aannemersbedrijven, overheden of woningcorporaties. Je stelt een groot contract op, maar daarbinnen heb je weer allerlei deelcontracten: met onderaannemers, financiers en eventueel aandeelhouders. Al die deelbelangen moeten binnen het grote contract passen; de contracten met al die partijen moeten met elkaar kloppen en juridisch moet alles waterdicht zijn geformuleerd. Aan de andere kant moet iedereen met de contracten kunnen werken en moet iedereen snappen wat eigen verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn. Dat allemaal afstemmen en het ook nog helder en werkbaar houden, dat is een uitdaging!

MEELOPEN MET EEN CONTRACTMANAGER? Aanmelden

Lijkt jou dit leuk om te doen, ben je ondernemend, heb je een helikopterview en een goed beoordelingsvermogen, ben je klantgericht, kun je uitstekend onderhandelen maar ook geschillen oplossen, kijk dan hieronder hoe je contractmanager kunt worden.

HOE WORD JE CONTRACTMANAGER?

Met de HBO-opleiding Rechten heb je een goede vooropleiding. Met alle profielen van Havo of VWO word je tot deze opleiding toegelaten, net als met een MBO-diploma niveau 4. Natuurlijk kun je ook aan de universiteit Rechten studeren. Ook hier geldt dat je met alle diploma’s VWO hier naartoe kunt. Heb je een HBO propedeuse Rechten, dan kun je ook toegelaten worden, maar kan de opleiding aanvullende eisen stellen. Welke eisen? Neem hier voor contact op met de studie-adviseur.

+
+

Bouwkundig constructeur

Wat doet een constructeur?

De architect maakt een ontwerp, de bouwkundig constructeur tekent en berekent vervolgens welke draagconstructie (vloeren, balken, wanden, etc.) nodig is om het bouwwerk voldoende sterk en stevig te maken en welk materiaal daarbij het beste kan worden gebruikt. Het bouwwerk moet immers, als het er eenmaal staat, veilig zijn en later niet instorten. Wil je weten hoe een dag van een constructeur eruit ziet? Schrijf je dan in voor een meeloopdag.

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

Als constructeur geef je advies hoe de draagstructuur van het bouwwerk eruit moet komen te zien, welke belasting het moet kunnen dragen en welk materiaal je hier het beste bij kan gebruiken. Welk materiaal past het mooist en is het meest geschikt voor de draagstructuur (metaal, beton, hout, metselwerk), wat zijn haar eigenschappen (vervormt het, is het duurzaam?), welke afmetingen moet het hebben en welke fundering is nodig? De constructie mag uiteraard niet te licht zijn, maar aan de andere kant mag het ook weer niet te duur worden. Als constructeur moet je hier de balans in vinden. 

MEELOPEN MET EEN CONSTRUCTEUR? Aanmelden

Kortom: je ontwerpt, berekent en toetst constructies. Het zal duidelijk zijn dat je heel precies moet werken. Computerprogramma’s als Autocad helpen je daarbij.  Je maakt deel uit van een projectteam. Je overlegt met de architect en stuurt bouwkundig tekenaars aan. 

HOE WORD JE BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

Om bouwkundig constructeur te worden, heb je een HBO- of Universitaire opleiding Bouwkunde nodig. Naar het HBO kun je rechtstreeks met een diploma:

Met een afgeronde MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw opleiding kun je bij de NHL (Leeuwarden) in het tweede jaar instromen. De HBO-opleiding duurt dan nog maar drie in plaats van vier jaar. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

Naar de bacheloropleiding Bouwkunde kun je met een VWO-diploma N&T of N&G -, E&M – of C&M met wiskunde B en natuurkunde. Ook kun je instromen met een propedeusediploma van een andere HBO- of WO-opleiding mits je voldoet aan de wiskunde en natuurkundenorm.

+
+

Calculator

In de bouw en infra bereken je als calculator wat een bouwproject, bijvoorbeeld een ziekenhuis, sportcomplex, school, woning of wegenbouwproject, gaat kosten. Aan de hand van het ‘bestek’, de bouwkundige tekeningen en andere gegevens heb je een scherp beeld van het bouwproject. Op basis daarvan kijk je naar wat er aan materiaal moet worden ingekocht, welke machines moeten worden ingezet en welke professionals aan het project gaan werken en hoeveel. Heb je al die gegevens en weet je wat ze kosten, dan kun je uitrekenen wat het hele bouwproject gaat kosten.

WAT DOET EEN CALCULATOR?

Meestal werk je als calculator bij een aannemer. Je informeert bij leveranciers van materialen, verhuurbedrijven en (onder)aannemers wat hun producten of diensten kosten en onderhandelt over de prijs. Je komt dus met veel verschillende mensen in contact en weet waar je wat kunt inkopen. Samen met de projectleider bepaal je met wie jullie in zee willen om de klus te klaren. Binnen het bedrijf heb je ook contact met vrijwel alle afdelingen. Het bouwbedrijf waar je werkt, doet namelijk zelf ook een deel van het werk. Weet je wat alles gaat kosten en heb je rekening gehouden met de winst die er gemaakt moet worden, dan rolt hier de aanneemsom uit. Dit is het bedrag waarvoor het hele bouwproject kan worden gerealiseerd. De directie moet het hier natuurlijk wel mee eens zijn. De aanneemsom wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Vindt hij deze te hoog, dan gaat de opdracht naar een ander. Je hebt dus een hele verantwoordelijke baan.

MEELOPEN MET EEN CALCULATOR? Meld je aan!

Behalve bij een aannemer, kun je ook bij een architectenbureau of calculatiebureau aan de slag. In de praktijk doe je er vaak taken van een werkvoorbereider bij. Je moet in elk geval een goed bouwkundig en rekenkundig inzicht hebben, over goede contactuele eigenschappen beschikken en natuurlijk wat lol hebben in het puzzelen en onderhandelen. Heb je dat? Dan is het beroep calculator vast iets voor jou!

HOE WORD JE CALCULATOR IN DE BOUW?

Om calculator te worden, moet je minimaal een MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw (niveau 4) of Infra hebben of een HBO of WO-diploma Bouwkunde. 

Tot de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw word je toegelaten wanneer je minimaal een diploma VMBO-kader op zak hebt. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw kun je doorstromen naar het HBO en uiteindelijk het WO. Je kunt ook rechtstreeks naar de HBO of WO Bouwkunde opleiding. Hiervoor gelden dezelfde opleidingseisen als bij constructeur.

+
+

Bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar in de bouw vertaal je het ontwerp van de architect naar een technische tekening. Aan de hand van jouw tekening kan de aannemer bouwen. De architect maakt een ontwerp, een beeld van hoe bijvoorbeeld een gebouw er uit komt te zien. Dat is te weinig informatie voor een bouwer om te kunnen bouwen. De bouwkundig tekenaar geeft de details aan: de afmetingen, op welke plaats wat moet komen, welk materiaal moet worden gebruikt, etc. Als technisch tekenaar moet je dus heel precies zijn, want volgens jouw tekening wordt er gebouwd. Kleine misrekeningen kunnen daarbij grote gevolgen hebben.

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Je bent de spil tussen de architect en de aannemer. Jij vertaalt het creatieve ontwerp van de architect naar hoe in het praktijk moet worden gebouwd. Daarbij moet je met allerlei voorwaarden rekening houden. Zowel technische als juridische. Je hebt bovendien een controlerende rol: kan het allemaal wat de architect heeft bedacht, is het materiaal wat gebruikt moet worden in de juiste afmetingen te krijgen, klopt de constructie, is alles volgens de bouwvoorschriften?

MEELOPEN MET EEN TEKENAAR? Meld je aan!

Én een adviesrol: wat is eventueel een goed alternatief? Om dit alles goed te kunnen doen, heb je veel contact met gemeenten, leveranciers en professionals, zoals constructeurs, binnen en buiten jouw organisatie. Tijdens de bouw blijf je een belangrijk aanspreekpunt, want er moet altijd nog wel iets overlegd worden of net wat anders. Kortom: je moet niet alleen heel precies zijn, maar ook creatief zijn, conceptueel kunnen denken en heel goed kunnen samenwerken. Kun je dat? Dan is dit een heel leuk en uitdagend beroep voor jou. Meestal werk je bij een architectenbureau, maar er zijn ook bouwkundig tekenbureaus, woningcorporaties of grotere aannemers waar je aan de slag kunt.

HOE WORD JE BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Om bouwkundig tekenaar te worden, moet je minimaal de MBO-opleiding Middenkader functionaris Bouw (BOL4) hebben gedaan. Om tot deze opleiding toegelaten te worden, heb je minimaal een diploma VMBO-kader nodig. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort of Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw kun je doorstromen naar het HBO. Dat is goed om te doen want steeds vaker wordt HBO-niveau gevraagd. Je kunt ook rechtstreeks naar de HBO met een diploma

Met een afgeronde MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw opleiding kun je bij de NHL (Leeuwarden) in het tweede jaar instromen. De HBO opleiding duurt dan nog maar drie in plaats van vier jaar. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

+
+

Bim modeleur

Wat is BIM?

BIM staat voor Building Information Model (ook wel Bouwwerk Informatie Model) en hiermee wordt een 3D-informatiemodel bedoelt waarin alle data die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken wordt vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld berekeningen, bouwtekeningen, verslagen en rapporten. Doordat alle relevante informatie in het model staat, kan het model geraadpleegd worden door alle betrokkenen, zoals architecten, aannemers, opdrachtgevers en installateurs. Bovendien beschikken alle betrokkenen op deze manier over dezelfde informatie en kan er goed worden samengewerkt!

Wat doet een BIM-modelleur?

De taken van BIM-modelleurs zijn over het algemeen de volgende:

Waar werken BIM-modelleurs?

BIM-modelleurs zijn over het algemeen werkzaam bij bedrijven in de bouw, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, utiliteitsbouw, grond-, weg en waterbouw (GWW) en civiele bouw. Ook in andere bouw- of techniekgerelateerde takken kunnen BIM-modelleurs werkzaam zijn. Collega’s met wie ze te maken hebben zijn bijvoorbeeld BIM-coördinators, architecten, aannemers, installateurs, CAD-tekenaars, bouwkundig tekenaars en constructeurs.Belangrijke onderwerpen: BIM-modelleur collega’s, waar werken BIM-modelleurs.

Hoe word je BIM-modelleur?

Om als BIM-modelleur te kunnen werken, dien je in elk geval een technische achtergrond te hebben. Relevante studies voor iemand die als BIM-modelleur wil werken, zijn onder meer:

+
+

Aannemer

Om een bouwproject te realiseren, of dit nu gebouwen zijn, wegen of waterwerken, werken veel mensen aan mee vanuit allerlei disciplines. Bijvoorbeeld installateurs, elektriciens, grondverzetbedrijven, toeleveranciers van bouwmaterialen, etcetera. Als aannemer neem je de opdracht aan om het bouwproject te realiseren en alle activiteiten en mensen die hier voor nodig zijn, te coördineren. Je bent dus ondernemer. Met jouw opdrachtgever spreek je af dat het bouwproject binnen een afgesproken budget en afgesproken tijd wordt opgeleverd.

Wat doet een aannemer?

Als aannemer heb je met alle aspecten van het bouwproces te maken. Maar wat als eerste belangrijk is, is natuurlijk om een bouwopdracht te krijgen. De opdrachtgever van het bouwproject nodigt jou uit een offerte uit te brengen waarin staat voor welke prijs jij het bouwproject kunt realiseren, hoe en binnen welke tijd. Meestal vraagt de opdrachtgevers meerdere aannemers voor een offerte zodat hij of zij die aannemer de opdracht kan gunnen die de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft.

MEELOPEN MET EEN AANNEMER? Meld je aan!

Krijg je de opdracht, dan ga je van alles regelen:

Als aannemer moet je dus van vele markten thuis zijn. Ben je dat en spreekt het jou aan? Lees dan hieronder hoe je aannemer wordt.

Hoe word je aannemer?

Om aannemer te worden, kun je de opleiding Bouwkunde volgen. Deze wordt aangeboden op zowel wo- , hbo- als mbo-niveau (niveau 4). Afhankelijk van de kennis die je al hebt, kun je na- en bijscholing volgen bij de stichting KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw). Via deze organisatie kun je jouw Vakdiploma Aannemer van Bouwend Nederland (de landelijke brancheorganisatie) halen en ben je erkend aannemer.

+
+